BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Visie

De Kleine Dichter biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten: 
  • Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school.
  • Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen.
  • Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.
  • Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten die passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.
  • Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen.  Wij werken actief aan democratisch burgerschap.
  • Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom; dat schept rechten en plichten voor leerlingen, ouders en personeel.
  • Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.
  • Wij zijn een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter. Iedereen is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden dat kinderen in een pluriforme maatschappij kennis moeten maken met meerdere levensopvattingen en ook leren deze te respecteren.